De nieuwe voorlichtingsbrochure `Onrustig, impulsief of onoplettend … ADHD?’, ontwikkeld door leden van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag, is afgelopen donderdag 9 juli overhandigd door kinder- en jeugdpsychiater Monique Verburg aan Lara de Brito, wethouder Jeugd  gemeente Wageningen. De voorlichtingsbrochure is bedoeld voor ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden en bevat informatie over uitleg over mogelijke oorzaken van onrustig, impulsief en onoplettend gedrag, tips over wat je als ouder zelf kunt doen, en advies over wanneer en waar je eventueel om hulp kunt vragen. Op deze manier hopen we onrustig, impulsief en onoplettend gedrag meer te normaliseren.

Bij de bijeenkomst waren live een jeugdconsulent en een beleidsmedewerker van de gemeente aanwezig. Online sloten ook een aantal leden van Druk & Dwars en van de Academische Werkplaats aan, alsook een ouder die actief betrokken is geweest bij de totstandkoming van de brochure. Het was een mooie bijeenkomst met inspirerende bijdragen van alle aanwezigen over het belang van het normaliseren van onrustig, impulsief en onoplettend gedrag.

Totstandkoming

De brochure is tot stand gekomen onder leiding van Monique Verburg en Sanne te Meerman (socioloog werkzaam binnen Druk & Dwars) en met medewerking van de leden van de Themagroep Voorlichting van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag. De brochure is dus breed gedragen met de medewerking van onder meer een universitair hoofddocent, jeugdarts, GZ-psycholoog, ouder, leerkracht en kinderarts.

Verburg is zelf werkzaam als kinder-en jeugdpsychiater binnen GGZ centrum Wageningen. Zij draagt de visie, zoals hij vorm gegeven is in de brochure, al haar gehele professionele leven uit en in de vorm van de brochure is die visie nu concreet en tastbaar geworden. Bij GGZ centrum Wageningen, een kleine ambulante GGZ instelling voor kinderen en volwassenen, wordt aan de hand van een strikte structuur altijd eerst geïnvesteerd in het goed begrijpen van de problemen in breed verband. Vervolgens wordt er klachtgericht behandeld en strikt geëvalueerd, waarbij niet classificaties, maar concrete doelen van de cliënt centraal staan. Voor wat betreft kinder- en jeugdverrichtingen heeft de instelling al een paar jaar de afspraak met de gemeente Wageningen dat er geen DSM-classificaties aangeleverd hoeven te worden, mits duidelijk is waar de kernproblemen liggen. Dit biedt ruimte om efficiënt en oorzaakgericht te behandelen.

Achtergrond

Binnen de Academische Werkplaats wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van meerdere producten om de kennis rondom druk en ongeconcentreerd gedrag te verbeteren en de hulp voor kinderen met dit gedrag te verbeteren (onder andere door het bevorderen van de inzet van effectieve behandelingen voor kinderen met en zonder classificatie ADHD). Eerder zijn er al vloggenseries verschenen waarin antwoord wordt gegeven op verschillende vragen rondom ADHD en druk gedrag. Daarnaast verschijnt er binnenkort een PowerPoint (gemaakt door de Themagroep Niet-medicamenteuze hulp) waarin inzicht wordt gegeven in aanbevolen en niet-aanbevolen behandelingen voor drukke en ongeconcentreerde kinderen met en zonder classificatie ADHD (op basis van de Zorgstandaard ADHD).