Laagdrempelige zorg voor Druk Gedrag en ADHD

Dit onderzoeksproject heeft als doel om de inzet van laagdrempelige zorg (thuis en op school) voor druk en ongeconcentreerd gedrag te bevorderen. Dit wordt binnen dit project gedaan door bekendheid te geven aan een laagdrempelig leerkrachtprogramma genaamd ‘Druk in de Klas’, en door de effectiviteit te onderzoeken van een gedragsmatig zelfhulpprogramma voor ouders genaamd ‘Aan de slag met Druk en Opstandig Gedrag’.

Leerkrachtprogramma ‘Druk in de Klas’

Het leerkrachtprogramma ‘Druk in de Klas’ is een gedragsmatige methode voor basisschoolleerkrachten om druk en ongeconcentreerd gedrag (met en zonder diagnose) in de klas aan te pakken. Het kan zonder training door de leerkracht worden gebruikt en bestaat uit een praktische handleiding en online leerkrachtondersteuning. Het leerkrachtprogramma is effectief bevonden in wetenschappelijk onderzoek en sindsdien in Nederland verkrijgbaar via www.drukindeklas.nl.

Binnen de Academische Werkplaats zal de implementatie van ‘Druk in de Klas’ worden bevorderd. Hiermee hopen we het functioneren van deze groep kinderen in een vroegtijdig stadium te verbeteren en doorverwijzing naar specialistische zorg en intensieve diagnostiek en interventies (zoals medicatie) te voorkomen. Landelijke bekendheid en implementatie zal worden bevorderd door het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal (website, folders) en het verzorgen van landelijke lezingen die zich richten op ouders, leerkrachten, vrijetijdsvoorzieningen, intern begeleiders, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), praktijkondersteuners huisartsenpraktijk (POH-GGZ) en wijk- of regioteams. Tevens zal het gebruik van ‘Druk in de Klas’ worden gemonitord.

Ouderprogramma ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’

Recentelijk is er aan de Vrije Universiteit een nieuw zelfhulpprogramma ontwikkeld voor ouders van kinderen met druk en/of opstandig gedrag. Dit laagdrempelige programma is gericht op het verminderen van druk en opstandig gedrag en op het verbeteren van opvoedvaardigheden van ouders. Het is gebaseerd op bestaande ouderprogramma’s, maar is uniek omdat het een laagdrempelig zelfhulpprogramma is dat online wordt aangeboden. ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’ bevat een praktisch werkboek en online oefeningen, waardoor ouders het zelfstandig kunnen uitvoeren. Via elf modules met uitleg en online oefeningen worden ouders verschillende gedragsmatige technieken aangeleerd, zoals het aanbrengen van structuur in huis, het opstellen van regels en het geven van complimenten.

Na een pilot met vier ouders, ter verbetering van het programma aan de hand van hun ervaringen, wordt de effectiviteit van dit ouderprogramma momenteel onderzocht via een randomized controlled trial (RCT). Hierbij wordt gekeken in hoeverre lastig gedrag van drukke en opstandige kinderen afneemt na gebruik van een zelfhulpprogramma voor ouders, vergeleken met een wachtlijstgroep.   Uitkomstmaten zijn onder andere de mate van dagelijks ervaren probleemgedrag, ADHD-symptomen, gedragsproblemen, competentiebeleving van de ouders, en zorggebruik. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de ervaring van de deelnemende ouders, waarbij onder meer bekeken wordt of het programma aansluit op de hulpvraag van ouders. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt de oudertraining eventueel aangepast.

Geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek? Op de website kun je meer informatie vinden en kun je je ook aanmelden.