Laagdrempelige zorg voor Druk Gedrag en ADHD

Dit onderzoeksproject heeft als doel om de inzet van laagdrempelige zorg (thuis en op school) voor druk en ongeconcentreerd gedrag te bevorderen. Dit wordt binnen dit project gedaan door bekendheid te geven aan een laagdrempelig leerkrachtprogramma genaamd ‘Druk in de Klas’, en door de effectiviteit te onderzoeken van een gedragsmatig zelfhulpprogramma voor ouders genaamd ‘Aan de slag met Druk en Opstandig Gedrag’.

Leerkrachtprogramma ‘Druk in de Klas’

Het leerkrachtprogramma ‘Druk in de Klas’ is een gedragsmatig zelfhulpprogramma voor basisschoolleerkrachten om druk en ongeconcentreerd gedrag (met en zonder diagnose) in de klas aan te pakken. Het kan zonder training door de leerkracht worden gebruikt en bestaat uit een praktische handleiding en online leerkrachtondersteuning. Het leerkrachtprogramma is effectief bevonden in wetenschappelijk onderzoek (zie het proefschrift van Betty Veenman of de Nederlandse samenvatting en discussie) en opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Voor meer informatie over ‘Druk in de Klas’, ga naar de website, waar de methode ook besteld kan worden.

Binnen de Academische Werkplaats zal de implementatie van ‘Druk in de Klas’ worden bevorderd. Hiermee hopen we het functioneren van deze groep kinderen in een vroegtijdig stadium te verbeteren en doorverwijzing naar specialistische zorg en intensieve diagnostiek en interventies (zoals medicatie) te voorkomen. Landelijke bekendheid en implementatie zal worden bevorderd door het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal (website, folders) en het verzorgen van landelijke lezingen die zich richten op ouders, leerkrachten, vrijetijdsvoorzieningen, intern begeleiders, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), praktijkondersteuners huisartsenpraktijk (POH-GGZ) en wijk- of regioteams. Tevens zal het gebruik van ‘Druk in de Klas’ worden gemonitord.

Ouderprogramma ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’

Recentelijk is er aan de Vrije Universiteit een nieuw zelfhulp-ouderprogramma ontwikkeld voor ouders van kinderen met druk en/of opstandig gedrag. Dit laagdrempelige programma is gericht op het verminderen van druk en opstandig gedrag van het kind en op het verbeteren van opvoedvaardigheden van de ouders. Het is gebaseerd op bestaande ouderprogramma’s, maar is uniek omdat het zelfstandig kan worden doorlopen. ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’ bevat namelijk een online omgeving ondersteund door een praktisch werkboek. Via elf modules met uitleg en online oefeningen worden ouders verschillende gedragsmatige technieken aangeleerd, zoals het aanbrengen van structuur, het opstellen van regels en het geven van complimenten.

Na een pilot met vier ouders ter verbetering van het programma aan de hand van hun ervaringen, wordt de effectiviteit van dit ouderprogramma momenteel onderzocht via een randomized controlled trial (RCT). Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin lastig gedrag van kinderen afneemt nadat ouders het zelfhulpprogramma hadden gebruikt, in vergelijking met ouders die het programma niet volgen. Uitkomstmaten zijn onder andere de mate van dagelijks ervaren lastig gedrag, ADHD-symptomen, gedragsproblemen, opvoedvaardigheden van ouders en hoe vaardig ouders zich voelen. Ook wordt gekeken voor wie het ouderprogramma het beste werkt (waarbij zowel kind- als ouderfactoren worden meegenomen) en wat ouders van het programma vinden. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt de oudertraining eventueel aangepast.

Geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek? Op de website kun je meer informatie vinden en kun je je ook aanmelden.