De Proefstopstudie

Dit programma omvat een studie binnen praktijkinstellingen naar de lange termijn effectiviteit en veiligheid van methylfenidaat. Daarnaast wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van het inbouwen van reguliere geblindeerde proefstop, wat bij de start van de medicatie met ouders en jongeren wordt afgesproken. Kinderen met ADHD met een indicatie voor behandeling met methylfenidaat zullen minimaal na ieder jaar medicatiegebruik dubbelblind placebo-gecontroleerd worden afgebouwd. Op reguliere tijdstippen worden uitkomstmaten verzameld. Momenteel wordt de proefstopstudie samen met de behandelaars nader vormgegeven, zodat de proefstop zo goed mogelijk aansluit bij de huidige praktijk. De resultaten van dit onderzoeksproject wordt verspreid via de themagroep ADHD-medicatie.

Relevantie

Er is op dit moment nauwelijks beleid voor het systematisch stoppen van voorgeschreven medicatie, wat langdurig gebruik van ADHD-medicatie in de hand werkt. Het project probeert om onnodig langdurig gebruik van ADHD-medicatie terug te dringen en meer zicht te krijgen op relevante functionele uitkomstmaten. Dit soort uitkomstmaten worden tot nu toe onvoldoende gebruikt in het onderzoek naar de effecten van ADHD-medicatie.